Dorpsplan

tekst en foto’s Lourens Looijenga, artikel in de Stellingwerf 14 december 2023

Dorpsplanavond in het Buurthuus Noordwolde van 11 december 2023

Het onderwerp verkeer blijft niet alleen in Wolvega maar ook in Noordwolde de gemoederen bezighouden. Dat bleek tijdens een vervolgbijeenkomst met inwoners in ’t Buurthuus om te komen tot een dorpsvisie. Op de bijeenkomst van plaatselijk belang De Eendracht kwamen maandagavond zo’n vijftig mensen af. ,,Ik ben een beetje overdonderend door de grote belangstelling’’, zo zei voorzitter Connie Bosma bij de start van de bijeenkomst.

En dus werden er nog meer tafels bijgeplaatst en zo kreeg iedereen een plek om vervolgens in groepen over vooraf bepaalde onderwerpen te spreken. Die zes onderwerpen kwamen voort uit de eerste bijeenkomst in 2022. Daarna heeft het allemaal even stilgelegen. Maar het maken van de dorpsvisie is samen met de stichting Doarpswurk nu weer opgepakt. Deze bijeenkomst was bedoeld om vanuit de bevolking gedragen wensen en ideeën op papier te krijgen, zonder dat daar nu al een keuze over gemaakt wordt. Het was dan ook nadrukkelijk geen discussieavond.

Maar het gaf wel een beeld van wat er in het dorp leeft. En verkeer houdt mensen ook emotioneel bezig. Zo zou overal, dus ook op de Hoofdstraat West, 30 kilometer per uur de norm moeten zijn. De bocht bij de Mandehof is te krap voor vrachtauto’s. Ook de Dr. Mulderstraat zou best wat breder mogen door het trottoir wat te versmallen. En nieuwe trottoirs zijn nodig voor het stukje langs de winkels in de Hoofdstraat Oost. Daar lopen is nu te gevaarlijk, zo werd gesteld. En kunnen er geen straatlantaarns langs het donkere laatste deel van de Elsweg naar de Zuiderweg? En er werd gepleit voor een parkeerverbod voor café Bliede, zodat de kruising in het centrum overzichtelijker wordt.

Rondweg langs kanaaltje

Ook het steeds omvangrijker doorgaande verkeer baat zorgen. Landbouwverkeer mag niet meer door de Haenepolle, maar gaat nu via de Elsweg. Dat levert daar weer gevaar op. Het idee werd gelanceerd om van het vrij smalle en landelijke zandpad langs het kanaaltje een verbindingsweg te maken tussen de Hoofdstraat West en de Nieuweweg richting Drenthe. Of werken met twee landbouwsluizen zodat alleen tractoren over het zandpad kunnen. En er schijnen ooit zelfs schetsen te zijn gemaakt waarin het water van het aangrenzende kanaaltje door een betonconstructie onder een wegdek verdwijnt richting de Hoofdstraat West. Het zal nog discussie geven, want niet iedereen die nu lekker rustig langs het kanaaltje woont, zal er blij van worden.

Waterwoningen op weilanden naast de Geldering

Wordt het het water van dat afwateringskanaaltje gevolgd dan gaat dat onder de Hoofdstraat West door en via de weilanden richting de Noordwoldervaart. Een prachtig gebied voor waterwoningen, zo werd opgeschreven. Vanuit de werkgroep wonen kwam zelfs een oude tekening van Roel de Jonge naar voren, die voor in het gebied naast de Geldering ooit op eigen initiatief een schets heeft gemaakt voor een nieuwe woonwijk. Hij had daar toen al zeer klimaatadaptief bij de vaart een waterberging ingetekend. Daar zat vroeger ‘Het Diepe Gat’ vlak voor een sluisje en de Hellingbrug.

Maar met zijn plan is vervolgens nooit iets gedaan. Het idee is nu weer in beeld. Net als het uitgraven van de Noordwoldervaart tussen de vijver – met steigers – van de sporthal en de Ds. Reitsmastraat. Meer regenwater bergen zou ook een oplossing kunnen zijn voor al het water dat momenteel niet weg kan in wijk De Stelling. En daar gaat zelfs nog meer gebouwd worden.

Behoud voorzieningen prioriteit

Nog ambitieuzer waren de ideeën over toerisme. Zo zou de tram weer moeten rijden tussen Noordwolde en Frederiksoord. En het moet mogelijk worden ongehinderd te kanoën vanaf de Linde naar Noordwolde. Minder ingrijpend en vast goedkoper was het idee om toch weer vlechtmarkten te houden in het dorp en een jeu de boulesbaan neer te leggen bij ’t Vlechtwerk. De Elsweg is de plek om recreatie te blijven ontwikkelen.

Waar de ene pleitte voor fitnesstoestellen bij de Spokeplas, wilde een andere een goed hotel in het dorp. Als het gaat om openbare voorzieningen was de conclusie dat Noordwolde het best goed voor elkaar heeft. Eigenlijk moet vooral ingezet worden op het behoud daarvan, denk bijvoorbeeld aan het zwembad.

De volgende stap in het proces is dat de waslijst aan ideeën wordt uitgewerkt in concrete plannen. Wat is er nodig om een plan ook uitgevoerd te krijgen?

Eddy Lania van Doarpswurk begeleidt ook dat proces. ,,We zetten met de dorpsvisie een stip op de horizon voor de komende vijf tot tien jaar. Waar wil je met het dorp Noordwolde naar toe? En het wordt een levend document, dat je tussentijds ook kunt bijstellen. Het wordt niet in beton gegoten.’’ Voorzitter Connie Bosma van De Eendracht vond het al met al een inspirerende avond. ,,Mooi dat er ook jongeren waren. Er is inhoudelijk veel benoemd. Nu doorstomen!’’

Dorpsplan

Het plaatselijk belang de Eendracht is bezig met het ontwikkelen van een dorpsvisie. Onderdeel daarvan is onze woonvisie. Er is een onderzoek/enquête geweest wat de inwoners van Noordwolde vinden van het wonen in Noordwolde.  Wat vinden de inwoners belangrijk voor hun dorp en welke thema’s verdienen aandacht?

Dit is uitgewerkt en is er een eindverslag gemaakt welke door Bob Waage, de voorzitter van de werkgroep wonen, is gepresenteerd aan onze aanwezige leden na onze jaarvergadering van mei jl.

Hieronder kunt u de inhoud van ons rapport lezen.

Natuurlijk gaan we door, het verslag is ook aangeboden aan wethouder Hanneke Zonderland in april van dit jaar. De aandachtspunten aangegeven door de gemeente gaan we mee verder.

Dus…. Wordt vervolgd.


De geplande dorpsplan avond in ’t Buurthuus van dinsdag 27 september aanstaande wordt tot leen later moment eerst uitgesteld. De voorbereiding heeft even meer tijd nodig.

Wilt u dit bericht voor ons delen? Alvast bedankt.


Op 27 september om 20.00 uur in ’t Buurthuus! Denk mee met jullie thema’s om Noordwolde nog mooier te maken. U bent van harte welkom!

Delen? Heel graag!

Voortgang opstellen dorpsplan voor Noordwolde

Op 12 april had Plaatselijk Belang de Eendracht het genoegen om 40 personen welkom te heten op de eerste bijeenkomst betreffende het dorpsplan. Tijdens deze bijeenkomst werd door Riejanne Bouma, adviseur van Doarpswurk (zie www.doarpswurk.nl) voor de regio Zuidoost Friesland, uitgelegd wat een dorpsplan inhoud. Spoedig daarna kwam er een goede discussie opgang over welke thema’s er onder andere zoal in een dorpsplan beschreven zouden moeten worden. Men kwam al gauw aan de volgende thema’s namelijk Wonen, Verkeer/Veiligheid, Groen/Leefbaarheid, Openbare voorzieningen/Verenigingen, Toerisme, Werk en Zorg. Voor de thema’s Wonen, Toerisme, Verkeer/Veiligheid en Groen waren er ook personen die zich aangemeld hebben om de thema’s verder uit te diepen. Het vervolg zou plaats vinden eind mei, maar wegens omstandigheden is dat opgeschoven naar juni.

In de bijeenkomst van juni gaan wij dieper in op de thema’s Wonen, Toerisme, Verkeer/Veiligheid en Groen. Voor deze bijeenkomst willen wij de inwoners van Noordwolde uitnodigen om te komen mee praten over wat de verschillende thema’s nu moeten inhouden. De bijeenkomst zal plaats vinden op dinsdagavond 28 juni 2022 in de theaterzaal van ’t Buurthuus, aanvang 20.00 uur.

Ik hoop dan weer vele inwoners te mogen ontvangen want het dorpsplan is een product van de inwoners van Noordwolde. Het zijn hun wensen die in het dorpsplan komen. Grijp de uitdaging met twee handen aan. Kunt u niet aanwezig zijn en hebt u ideeën, op- of aanmerkingen stuur deze dan naar dorpsplan@eendrachtnoordwolde.nl. Verder zullen wij na deze bijeenkomst resultaten op de website plaatsen.

Scroll naar boven